Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Atelier stARTup

Atelier stARTup
Kerkstraat 26a, 5521JL, Eersel
Kamer van Koophandel: Atelier stARTup: 56497180

Cursussen
De meeste cursussen in Atelier startup worden gegeven door Dionne Willemse, 1e graads bevoegd docente Beeldende Vorming en Kunstenares.
De cursussen in Atelier stARTup bestaan uit een aantal lessen per periode volgens een vaststaand rooster dat de cursist voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangt (dit rooster is ook terug te vinden op de website onder de desbetreffende cursus).
De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het basis onderwijs in het zuiden. Tijdens vakantieperioden en nationale feestdagen vinden er geen lessen plaats.

Contact via Mail en What’s App
Correspondentie en informatievoorziening vindt plaats via het door de cursist opgegeven emailadres en via What’s App (telefoon). Voor iedere cursus wordt er een What’s app-groep gemaakt voor snel contact. Afmelden of ziek melden kan hier tot een uur voor de les.

Inschrijven
Inschrijven kan gedurende het hele jaar. In iedere cursus is het mogelijk om (later) in te stromen, mits er nog plaats is. Bij inschrijving is altijd een ondertekend inschrijfformulier nodig. Inschrijven kan enkel voor de gehele (resterende) periode.

Inschrijfvoorwaarden
Door inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden van Atelier stARTup.

Lesgeld
Deelname aan de cursussen is slechts mogelijk na betaling van het lesgeld. De betaling dient voor aanvang van de cursus worden overgemaakt op IBAN: NL45 INGB 0669 0159 70 t.n.v. D. Willemse o.v.v. ‘naam cursus + naam deelnemer’.

Gratis Proefles
Het is mogelijk om vóór inschrijving (eenmalig) aan een gratis proefles te komen deelnemen zonder enige verplichtingen; geheel vrijblijvend.

Opzegging / Annulering
In geval van inschrijving heeft de cursist 7 werkdagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de opleiding kosteloos te annuleren, mits de cursist nog niet aan de cursus heeft deelgenomen.
Eventuele opzegging dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren. Dit kan via e-mail (alleen als je van Atelier stARTup een bevestigingsmail terug krijgt is deze afmelding ontvangen) of per aangetekende brief. Er vindt geen restitutie plaats van het betaalde cursusgeld wanneer de cursus eenmaal is begonnen.

Geen restitutie, wel mogelijkheid tot inhalen
Er vindt geen restitutie plaats van het vooruitbetaalde cursusgeld vanwege het door de cursist missen of niet bijwonen van lessen. Bij ziekte (onverwachts) en bij privé redenen wanneer er 2 weken van tevoren wordt afgemeld is er de mogelijkheid om een les in te halen tijdens een van de andere cursussen.
Wanneer lessen wegens ziekte van de docent niet worden gegeven zal Atelier stARTup alles in het werk stellen om de les in te halen. Ter compensatie wordt altijd een reservedatum gepland.

Wel restitutie
Wanneer de lessen gedurende de rest van de cursus, om welke reden dan ook, niet door Atelier stARTup gegeven kunnen worden, volgt wel restitutie van het resterende betaalde cursusgeld.

Wijzigingen persoonlijke gegevens
Wijzigingen van persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven via info@atelierstartup.nl.

Materiaal
Het cursusgeld, voor cursussen tot 18jaar, is inclusief alle nodige materialen. Soms kan gevraagd worden om wat kosteloos material te verzamelen en mee te brengen naar de les (zoals; boomtakken, steentjes, wc-rolletjes, etc.).
Het cursusgeld voor volwassenen is, tenzij anders aangegeven, excl. gereedschap, dragers en verf. Alle andere (decoratie)materialen zijn inbegrepen.

Portretrecht
Atelier stARTup maakt onherkenbare foto’s van cursisten tijdens de les (bijvoorbeeld van de handen of de cursist van achteren). Deze foto’s kunnen door Atelier stARTup gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op o.a. de website, brochures, posters, social media, etc. Door inschrijving verklaart de cursist akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Tegen publicatie kan schriftelijk bezwaar gemaakt worden bij inschrijving (vermeld dit bij ‘bijzonderheden’ op het inschrijfformulier). Atelier stARTup zal er voor zorgen dat publicatie van dit materiaal wordt voorkomen. Voordat er foto’s worden geplaatst waar de cursist herkenbaar op te zien is, zal altijd toestemming worden gevraagd.

Klachtenprocedure
Bij een klacht dient zo spoedig mogelijk contact te worden opgenomen met Dionne Willemse, eigenaresse van Atelier startup, via telefoon: 0628694394 of mail: info@atelierstartup.nl

Aansprakelijkheid
Atelier stARTup is niet aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect) veroorzaakt door en/of verbandhoudend met deelname aan de cursussen, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege Atelier stARTup te werk zijn gesteld of van wiens diensten door Atelier stARTup gebruik is gemaakt, tenzij aan Atelier stARTup opzet of grove schuld kan worden verweten. Atelier stARTup is niet aansprakelijk voor schade wegens vermissing, verlies en/of diefstal dan wel schade aan (persoonlijke) eigendommen of goederen.

Vertrouwelijk
Met persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan, deze worden niet aan derden verstrekt.

Nederlandse Wet
De Nederlandse wet is van toepassing op alle overeenkomsten tussen Atelier stARTup en haar cursisten.